В община Стамболово е създадена нова социална услуга

В община Стамболово е създадена  нова социална услуга

Със Заповед № РД 01-2497/ 30.12.2020 г., Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане дава предварително одобрение за създаване на социалната услуга „ Асистентска подкрепа“, финансирана като делегирана от държавата дейност.

Услугата ще се  предоставя на 23 потребители.

Съгласно чл.93 от Закона за социалните услуги „ Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:

  • самообслужване;
  • движение и придвижване;
  • промяна и поддържане на позицията на тялото;
  • изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
  • комуникация.

Асистентската подкрепа се предоставя за:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.