ОБЩИНА СТАМБОЛОВО СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ НА СТОЙНОСТ 2 933 696.74 ЛЕВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД

Изображение 3330

Кметът на община Стамболово Аднан Йълдъз подписа административен договор  № BG06RDNP001-7.021-0016-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ на стойност 2 933 696.74 лева без ДДС за проект „Реконструкция на довеждащ водопровод от шахтов кладенец №11 до Помпена станция Силен, община Стамболово, област Хасково“.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ представлява 100 % от стойността на разходите за изпълнение на проекта.

 Продължителността на проекта е 30 месеца и се финансира по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.