Община Стамболово получава безвъзмездна финансова помощ за реализация на "Екопътека Студен кладенец"

Община Стамболово получава безвъзмездна финансова помощ за реализация на

С представляващ Аднан Кязим Йълдъз – Кмет на Община Стамболово, Сдружение “Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54” и Община Стамболово подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд “Земеделие”. Договорът предоставя безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, която е съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Процедурата е чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ.

Община Стамболово получава безвъзмездна финансова помощ за проекта “Екопътека Студен кладенец“, който е одобрен по Мярка 7.5. “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на сдружение “МИГ Стамболово-Кърджали 54”. Одобрената сума за финансиране на проекта е 194 720,44 лв., което е равно на 100% от общата стойност на разходите.

В рамките на проекта се планира обособяването на екопътека с дължина около 840 м, която се движи равнинно, успоредно на реката на височина от 4-5 метра над нивото на водата. Във всички кътове на трасето ще има кътове за почивка с пейки, където посетителите могат да наблюдават реката и скалните масиви в околната местност, както и местната фауна.

На пътеката, която завършва с тунел в скалите, има обширна тераса на мястото, където беше изграден мостът. На терасата са разположени две беседки с барбекюта и покрити маси с пейки. От този уютен кът може да се насладите на красива гледка към село Студен кладенец.

Маршрутът е лек и изключително подходящ за хора с намалени двигателни способности.
По продължение на екопътеката ще се оформят 6 зони за отдих и наблюдение.
Зона 1 – кът за отдих – предвидена е информационна табела, пътепоказател и дървени маси с пейки.
Зона 2 (4 броя) – кът за отдих и наблюдение с дървени пейки и пътепоказател.
Зона 3 – кът за отдих и наблюдение – разполагат се две беседки с барбекюта, две покрити маси с пейки и информационна табела.

В началото на екопътеката се поставя информационно табло, даващо информация за нея и за растенията и животните, които могат да се наблюдават.

Използвани елементи на туристическата инфраструктура:
– Елемент П1– пейка от дървени трупи, фиксирана в терена с анкери.
– Елемент П2 – покрита маса с две пейки по архитектурен детайл, изработени от дървени трупи, фиксирани в терена с анкери; покривната конструкция е от дървени елементи с обло сечение и дървено покривно покритие.
– Елемент Т1 – информационно табло, състоящо се от дървени елементи с обло сечение по архитектурен детайл, фиксирано в терена с анкери. Информационната част се принтира върху винил на твърда подложка.
– Елемент Т2 – единичен вертикално поставен грубо обработен елемент, монтиран върху метална обувка, фиксирана в терена с анкери; на него е закрепена стрелка, оформена по детайл.
– Беседка – предвидената беседка е с дървена конструкция и покрив с покритие от битумни керемиди. Оградена е с дървен парапет, служещ и за облегалка на дървените пейки вътре; в центъра се монтира дървена маса; в единия край на беседката се монтира готов елемент барбекю от бетонови елементи и огнеупорни тухли с прилежащ плот.

Предвидената разработка на мобилно приложение има за цел да внедри новите технологии в планирането на туристически маршрути. Приложението е насочено към различни възрастови групи, най-вече към деца и ученици, които могат да се забавляват като отговарят на образователни въпроси. Това позволява на потребителите да получат полезна информация за туристическите забележителности в района и да обогатят своята култура и познания в областта на опазването на природата и екологията.

Съвременните деца често прекарват времето си затворени вкъщи в дигиталното пространство. С това приложение ще могат да се забавляват на чист въздух, но и да останат в своя „комфортен“ свят на дигитални технологии. Те ще прекарват повече време на открито, което е полезно за тяхното здраве.