Община Стамболово организира музикално-танцов спектакъл на 8 декември 2022 г.

Община Стамболово организира музикално-танцов спектакъл на 8 декември 2022 г.

Уважаеми жители и гости на община Стамболово,

Информираме Ви, Местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни община Стамболово организира музикално- танцов
спектакъл на 08.12.2022 г. от 14:00 часа в киносалона на община Стамболово.

Вход: СВОБОДЕН

МКБППМН реализира това мероприятие в рамките на своята работна програма,
изпълнявайки един от основните приоритети – превенция на асоциалното поведение на
малолетни и непълнолетни, водещо до противообществени прояви.