Община Стамболово набира персонал по проект „Патронажна грижа + в община Стамболово”

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на Проект „ Патронажна грижа + община Стамболово“, административен договор № BG05M90P001-6.002-0209-C01, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,

 

Община Стамболово

набира персонал

по проект  „Патронажна грижа + в община Стамболово”

І. За следните длъжности по Направление 1:

 

 1.  „ Домашен помощник” на пълен или непълен работен ден в зависимост от броя на подпомаганите лица, на трудов договор за срок от 12 месеца;
 2. „ Медицинско лице“ на непълен работен ден ( 4 часов) на трудов договор за срок от 12 месеца;
 3. „ Психолог“ на граждански договор за срок от 12 месеца.

 

 

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.

Продължителността на предоставяне на услугите  e 12 месеца.

Очаквана начална дата на стартиране – 15.10.2021 г.  

 

Изисквания за заемане на длъжностите:

 

 1. Домашни помощници:
 • минимална степен на образование: 4 клас;
 • професионален опит: не се изисква;
 • мотивация за работа в социалната сфера;
 • комуникация при осъществяване на обслужващите дейности;
 • отговорност и съзнателност при изпълняваните дейности;
 • оказване на помощ за преодоляване на трудности.

 

Кратко описание на длъжността:

Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), приготвяне на храна, помагане при лична хигиена, поддържане хигиената на жилището, социални контакти, придружаване извън дома и др., на следните целеви групи:

 • хора с увреждания;
 • възрастни хора в невъзможност от самообслужване;
 • лица над 54 г.;
 • други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19;
 • лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

 

 1. Медицински специалист:
 • диплома за медицинско образование;
 • умения за работа в екип;
 • мотивация за работа в социалната сфера.

 

Кратко описание на длъжността:

Извършва медицински манипулации, в зависимост от здравословното състояние на потребителя.

 

 1. Психолог:
 • диплома за завършено образование;
 • умения за работа в екип;
 • мотивация за работа в социалната сфера.

 

Кратко описание на длъжността:

Предоставя психологическа подкрепа, при необходимост.

 

ІІ. За следните длъжности по Направление 2:

 1. Хигиенист на пълен работен ден на трудов договор за 12 месеца.
 2. Технически сътрудник на пълен работен ден на трудов договор за 12 месеца.

Изисквания за заемане на длъжностите:

 • минимална степен на образование: 4 клас;
 • професионален опит: не се изисква;
 • мотивация за работа в социалната сфера;

 

Кратко описание на длъжността Хигиенист: Длъжността е към помощния персонал и ще бъде пряко ангажиран с дейностите по превенция на COVID 19.

 

Кратко описание на длъжността Технически сътрудник: Техническият сътрудник ще подпомага дейността по отношение пропускателният режим, следене за правилна хигиена на ръцете на потребителите, изготвяне на графици за почистване и дезинфекция, подпомагане персонала в изготвяне на допълнителна документация и материали, свързани с превенцията срещу COVID - 19.

 

 

 

При кандидатстване желаещите да предоставят почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги,  представят следните задължителни документи:

1. Заявление от кандидата (по образец)

2. Автобиография( по образец)

3. Декларация за съгласие за обработка на лични данни ( по образец)

4. Копие на документи за завършено образование;

5. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива.

 

Образците на необходимите документи за кандидатстване за потребители на услугата „Патронажна грижа“ могат да бъдат получени на място в Центъра за административно обслужване на Община Стамболово.

Документите може да се подават лично или от представител в Центъра за административно обслужване на Община Стамболово, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.

Срок за подаване на документи – до 08.10.2021 г. включително.

 

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в Община Стамболово.


Файлове: