О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на служители на длъжност „Рехабилитатор” по проект "Грижа в дома в община Стамболово"

О Б Я В Л Е Н И Е

за подбор на служители на длъжност „Рехабилитатор”

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0126-С01 по проект „Грижа в дома  община Стамболово”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Община Стамболово обявява подбор на персонал на база необходимите квалификация и опит.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:

 

1. Извършване на психо социална рехабилитация на потребители със социално-значими заболявания.

2. Организиране и провеждане на общоукрепващи, мобилизационни и закалителни процедури.

3. Обучение в ползване на помощни средства, приспособления и съоръжения за придвижване.

4. Подпомагане укрепването и адаптирането на потребителите в семейството и социалната среда.

5. Съдействие за адаптирането на обществото към потребителя.

 

Подпомага укрепването, адаптирането и връщането на потребителите в социалната среда. Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации без или с помощта на предоставените му уреди.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

С всеки от одобрените кандидати, за заемане на длъжност „Рехабилитатор” се сключва срочен трудов договор, съгласно предвидения план – график за изпълнение на дейностите по предоставяне на почасови услуги в домашна среда. Краен срок за реализация на проекта и за предоставяне на услугата – 01.05.2024 г.

На длъжност „ Рехабилитатор“ ще се назначи лице на трудов договор;

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ).

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект „Грижа в дома  община Стамболово”, съфинансиран със средства от Европейския съюз.

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

 

Кандидатите, които желаят да кандидатстват за длъжност „ Рехабилитатор” , следва да отговарят на следните минимални изисквания:

1.           Да имат навършени 18 години;

2.           Да не са осъждани;

3.           Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;

4.           Образование – висше, професионален бакалавър;

5.           Специалност – „Рехабилитация“; 

6.           Условия за стаж по специалността – няма, стажа и опита  се считат  за предимство;

7.           Умения и  нагласа  за работа с лица с увреждания или такива в невъзможност от самообслужване;

8.           Допълнителни квалификации  и опит са предимство.

 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТА:

  1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
  2. Умения за работа в екип.

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Заявление за постъпване на работа по образец;
  2. Автобиография;
  3. Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец;
  4. Копие на диплома за завършено образование;
  5. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;
  6. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;
  7. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец;
  8. Лична карта - При подаване на заявлението, кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност, който ще им бъде поискан от служителя, приемащ документите за кандидатстване, с цел сверяване на вписаните в заявлението данни. В случай на подаване на документи за кандидатстване по пощата е необходимо и прилагане на копие от Лична карта за установяване самоличността на кандидата. Върху копието следва саморъчно да бъде изписано „Давам съгласието си във връзка и с използването единствено за нуждите на проекта” и подпис;

 

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в деловодството на община Стамболово.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Приемът на документи за кандидатстване  ще продължи до 07.04.2023 г. при необходимост ще се набират  служители до края на проекта. 

Документите за кандидатстване се подават в деловодството на община Стамболово всеки работен ден от 08.00-12.00 и от 12.30-16.00 часа.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Подборът протича в два етапа  - допускане и провеждане на интервю. 

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Стамболово. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати, който се изнася на таблото с обявите в сградата на Община Стамболово.

Списъкът на допуснатите до събеседване, както и датата, мястото и часът на провеждането му ще бъдат обявени на таблото с обявите в сградата на община Стамболово.

Интервюто/събеседването се провежда от Комисия. По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на социалните дейности.

Резултатите от подбора ще бъдат изнесени на таблото с обявите в сградата на община Стамболово.

 

Гражданите могат да получат допълнителна информация на телефон 03720/7000 , вътрешен 138 – Антоанета Рамадан и вътрешен 130 – Зюлфие Али.