МИГ Стамболово-Кърджали и Община Стамболово подписаха договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова подкрепа

МИГ Стамболово-Кърджали и Община Стамболово подписаха договор с Държавен фонд

Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54" и Община Стамболово, представлявана от Рушен Ахмед Мехмед- Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Стамболово, подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Община Стамболово с наименование: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в с. Стамболово, с. Войводенец, с. Долно Черковище, с. Рабово, с. Поповец в община Стамболово" по Мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54".Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 301 630,05 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 100 % или 301 630,05 лв.

По проекта е предвидена реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в с. Стамболово, с. Войводенец, с. Долно Черковище, с. Рабово, с. Поповец, както следва:

 1. Реконструкция и рехабилитация на улица в с. Стамболово от
  о.т.161 до о.т.8 - с дължина = 100.38м и подмяна на бордюри.

 2. Реконструкция и рехабилитация на улица в с. Войводенец от
  о.т.29 до о.т.36` - с дължина = 102.37м и подмяна на бордюри.

 3. Реконструкция и рехабилитация на улица в с. Войводенец от
  о.т.22 до о.т.10 - с дължина = 96.78м и подмяна на бордюри.

 4. Реконструкция и рехабилитация на улица в с. Долно
  Черковище от о.т.68` до о.т.14" - с дължина = 157.40 м и подмяна на бордюри.

 5. Реконструкция и рехабилитация на улица в с. Рабово от о.т.14`
  до о.т.13 - с дължина = 137.41м и подмяна на бордюри.

 6. Реконструкция и рехабилитация на улица в с. Поповец от
  о.т.22 до о.т.10 - с дължина = 101.60м и подмяна на бордюри.

По проекта още са предвидени пътни знаци и хоризонтална маркировка на ремонтираните улици .

Основна цел на проектното предложение е подобряване на качеството на живот и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична инфраструктура.

 

Специфични цели на проекта:

- Рехабилитация на съществуваща улична мрежа в населените места, включени в обхвата на проектното предложение;

- Подобряване на транспортно-експлоатационните качества, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на уличната мрежа;

- Осигуряване на комфортен и безопасен транспортен достъп до основни услуги за населението и икономиката в община Стамболово.

Очакваният резултат от постигане на поставените цели на проектното предложение е подобряване качеството на живот и жизнената среда за жителите на територията на община Стамболово и не на последно място подобряване на привлекателността на района.