Кметът на община Стамболово подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за 391 164,82 лева

Кметът на община Стамболово подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за 391 164,82 лева

Кметът на община Стамболово Аднан Йълдъз подписа административен договор  № BG05SFPR002-2.003-0148-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика на стойност 391 164,82 лева за проект „Бъдеще за децата в община Стамболово“.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ представлява 100 % от стойността на разходите за изпълнение на проекта.

Проектът ще осигури предпоставки за повишаване на детското благосъстояние чрез комбинация от политики и мерки, насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване и достъп до услуги.

Целта на проектното предложение е предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето.

 Продължителността на проекта е 28 месеца и се финансира по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, Процедура №BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“.