Наредби, правилници и програми

Стратегия за туризъм и устойчиво развитие на община Стамболово за периода 2023 – 2030 г.

Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на община Стамболово 2023 - 2028 г.

Програма за управление на отпадъците на община Стамболово за периода 2023 – 2028 г.

Програма за опазване на околната среда на община Стамболово за периода 2023 - 2028 г.

План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата в община Стамболово

Наредба за общинската собственост

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на община Стамболово

План за интегрирано развитие /ПИРО/ 2021г.-2027г. на община Стамболово

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Стамболово

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Стамболово.

Програма за Енергийна ефективност 2019-2024 г.

Актуализиран Общински план за развитие на община Стамболово 2014-2020 г.

Наредба за общинския бюджет

Наредба №1 За спазване на обществения ред на територията на община Стамболово

Наредба за символиката

Наредба за горския фонд

Наредба за общинския дълг

Наредба за регистриране и стопанисване на кучета в Община Стамболово

Правилник за паметниците на културата

Правилник за отпускане на еднократна помощ

Общински план за развитие 2014-2020

Наредба чл.225 ал.3 от ЗУТ

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Стамболов.