Наредби, правилници и програми

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на община Стамболово

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово

Дългосрочна програма на община Стамболово  за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива за периода 2021-2030 г.

План за интегрирано развитие /ПИРО/ 2021г.-2027г. на община Стамболово

Годишен отчет за 2020 година в изпълнение на Програма за управление на община Стамболово 2019-2023 година

Програма за управление на Община Стамболово(2019-2023)

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Стамболово

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Стамболово.

Програма за Енергийна ефективност 2019-2024 г.

Програма за управление на отпадъците на община Стамболово 2017-2020 г.

Актуализиран Общински план за развитие на община Стамболово 2014-2020 г.

Доклад за резултатите от Междинната оценка на Общинския план за развитие 2014-2020г. на община Стамболово за периода 2014-2016 г.

Наредба за общинските пътища

Наредба за общинския бюджет

Наредба №1 За спазване на обществения ред на територията на община Стамболово

Наредба No 2 За пожарна безопасност на територията на община Стамболово

Наредба No 3 За поддържане, опазване на чистотата и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда на територията на община Стамболово

Наредба за общинската собственост

Наредба No 5 За търговските дружества с общинско участие в капитала

Наредба за местните данъци

Наредба за предоставяне на концесии

Наредба за символиката

Наредба за горския фонд

Наредба за управление на общински гори

Наредба за общинския дълг

Наредба за регистриране и стопанисване на кучета в Община Стамболово

Програма за околната среда

Стратегия за енергийна ефективност

Правилник за паметниците на културата

Правилник за отпускане на еднократна помощ

Стратегия за уязвимите групи

Стратегия за развитие на туризма

Общински план за развитие 2014-2020

Общински план за интерграция на българските граждани от ромски произход 2013-2014г.

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Стамболово (2016-2020)

Наредба за ползване на пасища и мери общинска собственост

Последваща оценка на ОПР 2007-2013г.

Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост.

План към стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост.

Програма за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива.

План за реализация на ВЕИ.

Предварителна оценка на ОПР 2014-2020г.

Правила за качество и сигурност на информацията.

Приложение към Правила за качество и сигурност на информацията.

Правеила и методики за инвестиционната политика на община Стамболово.

Приложение към правеила и методики за инвестиционната политика на община Стамболово.

Наредба чл.225 ал.3 от ЗУТ

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Стамболов.