Исторически забележителности

Община Стамболово е богата с археологически паметници, съхранили културата от всички епохи. Преобладават тракийските паметници от предримската и римската епоха и старобългарските селища и некрополи. Няма селище, при проучването на което да не са открити надгробни могили. Интересните скални некрополи се намират в съседство с други тракийски паметници - крепости и светилища. Комплекси от крепости, светилища и некрополи от раннотракийския период се срещат най-често в долината на р.Арда и в скалистите местности на север от нея.
Тракийски култово-погребални комплекси в ранната епоха, разпръснати из Източни Родопи, има и около Стамболово. Почитането на скалата играе важна роля в религиозните представи на траките. За тях тя е символ на космическото устройство: по върховете й обитавали небесните богове, в подножието й - злите духове и хтоничните божества /от подземния свят/, а в средата - човешкият род.

В района на Стамболово са открити: тракийски култово-погребален комплекс, множество тракийски селища, някои в близост до римски калдаръмен път, тракийски скални гробници, крепости. Част от тези археологически находки образуват култови комплекси от тракийски паметници /източнородопския рид Чала/. 

Богатото историческо и археологическо минало, уникалните традиции и обичаи, които са се утвърждавали и обогатявали в по-късните години, древният кръстопът на религии, култура и бит на региона детерминират възможностите и капацитета за развитието и утвърждаването на културния туризъм в този район.

От 1994 година, чрез Държавен вестник са обнародвани 57 броя, от които 7 с национално значение паметници на културата на територията на община Стамболово.

В източно родопския рид Чала край село Кралево е открито тракийско селище от ІІІ век. Намерени са останки от средновековни некрополи, глинени съдове от пред римска и римска епоха. Преди 2500 години местните тракийски племена установяват търговски взаимоотношения с Гърция, открити са множество сребърни монети, мечове, статери. В скалния масив в местността "Кован кая" при село Долно черковище са изсечени тракийски култови ниши и гробници. В землището на Стамболово, в местността "Двете чуки", срещу село Гледка е открита тракийска колесница от ІІ век, а в съседната могила са открити 30 глинени съда. Останки от славянски селища от славянобългарската държава по времето на Първото и Второто българско царство са намерени при селата Стамболово, Лясковец, Рабово и др.

Променени са очакванията и изискванията на съвременния турист, който търси по-добри условия за отдих и развлечения; предпочита по-разнообразни туристически услуги и най вече търси емоции за цял живот. А такива условия могат да му бъдат предложени само в райони с добре организиран туризъм, предлагащ интегрирани туристически продукти. При направеното предпроектно проучване, като основна потребност в Община Стамболово бе изведено създаването на Туристически информационен център, които да постави основите на организирания туризъм. Предвидено е създаването на четири туристически маршрута и две туристически локализации на културния туризъм, които да показват богатството на културно - историческото минало на региона - археологически обекти и етнографски сбирки. В маршрутите освен обекти на културния туризъм ще бъдат включени и изключителни обекти на еко и водния туризъм, тъй като в този регион те са естествено свързани. Музеят ще координира усилията на местните хора за запазване на археологическите обекти и опазването им от иманяри, а също така ще играе важна роля за по- нататъшното археологическо проучване на землището на Община Стамболово.

ВИЖ СПИСЪК на АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА