Достъп до обществена информация

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община Стамболово през 2022 г.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Стамболово

ЗАПОВЕД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.44, АЛ.2 ОТ ЗМСМА, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.21, АЛ. ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ (ЗЗКИ)

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община Стамболово през 2021 г.

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община Стамболово през 2020 г.

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община Стамболово през 2019 г.

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община Стамболово през 2018 г.

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община Стамболово през 2017 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Стамболово и форматите, в които е достъпна
С информацията от списъка може да се запознате от тук