Читалища

На територията на община Стамболово функционират 10 читалища:

 

НЧ “ Съзнание  1890“

Адрес :       с. Жълти бряг – 6368

                  община Стамболово

                  област Хасково

Година на създаване – 1890 г.

Председател: Милена Василева Колева

Читалищен секретар: Мария Лозкова Накова

Тел. 0885 /22 37 16

 

НЧ “ Христо Ботев 1926 “

Адрес :       с. Стамболово – 6362

                  община Стамболово

                  област Хасково

Година на създаване – 1926 г.

Председател: Тодорка Маринова Христова

 

Читалищен секретар: Виолета Дочева Делчева

 

Тел. 0885 / 22 35 91

 

НЧ “ Христо Ботев 1929“

Адрес :       с. Царева поляна – 6363

                  община Стамболово

                  област Хасково

Година на създаване – 1929 г.

Председател: Цветанка Димитрова Петкова

Читалищен секретар: Николинка Георгиева Тонева

Тел. 0885 / 22 37 08

 

НЧ “ Пробуда 1937“

Адрес :       с. Зимовина – 6396

                  община Стамболово

                  област Хасково

Година на създаване – 1937 г.

Председател: Зеки Мустафа Хасан

Читалищен секретар: Фатме Назъм Мюмюн

Тел. 0887 / 93 25 99

 

НЧ “ Светлина 1927“

Адрес : с. Тънково – 6391

              община Стамболово

 област Хасково

Година на създаване – 1927 г.

Председател: Елка Илиева Русева

Читалищен секретар: Атанаска Иванова Русева

Тел. 0885 / 22 35 97

 

НЧ “ Кирил и Методий 1960“

Адрес : с. Рабово – 6384

община Стамболово

            област Хасково

Година на създаване – 1960 г.

Председател: Джелял Смаил Юмер

Читалищен секретар: Ергюл Халим Баш

Тел. 0885 / 22 35 96

 

НЧ “ Иван Вазов 1928“

Адрес : с. Долно Ботево – 6393

            община Стамболово

            област Хасково

Година на създаване – 1928 г.

Председател: Петко Петров Шумаков

Читалищен секретар: Басрие Бекир Мустафа

Тел. 0885 / 93 63 11

 

НЧ “ Развитие 1946“

Адрес : с. Силен – 6380

            община Стамболово

            област Хасково

Година на създаване – 1946 г.

Председател: Мустафа Талиб Йълмаз

Читалищен секретар: Димитрина Петкова Въчева

Тел. 0885 / 22 35 89

 

НЧ “ Васил Левски 1946“

Адрес : с. Лясковец – 6397

            община Стамболово

            област Хасково

Година на създаване – 1946 г.

Председател: Кязим Хюсеин Кязим

Читалищен секретар: Шазие Мустафа Рафет

Тел. 0885 / 22 35 73

 

НЧ “ Просвета 1936“

Адрес : с. Поповец – 6398

            община Стамболово

            област Хасково

Година на създаване – 1936 г.

Председател: Неджет Ибрахим Тахир

Читалищен секретар: Гюлшен Наим Ахмед

Тел. 0885 / 22 35 72

 

През изминалите двадесет и три години от обособяване на общината като самостоятелна единица не веднъж се доказа,че основна роля на културните институции – читалищата в регион като Стамболово е да отговори на потребностите на местните етнически и религиозни общности. Ръководството на общината и отдел “ Хуманитарни дейности “подкрепя културните изяви и инициативи, свързани с мултиетническата толерантност и разбирателство между различните етнически групи, живеещи на територията й.

Книжният фонд в десетте читалища на територията на общината наброява 50 000 тома и 700 читатели.

Най-старото читалище – НЧ “ Съзнание “ – с. Жълти бряг с година на създаване 1890 е с библиотечен фонд 9 000 тома.

На базата на междукултурното общуване и обогатяване на традициите, община Стамболово е главен организатор на празници, фолклорни фестивали, участия и концерти на етническите общности в населените места и извън тях. Работещите модели и практики, които нашите читалища предлагат намират реализация в участия на територията на община Стамболово и извън нея.Такива са:

1. Национален събор Копривщица – традиционни участия на певческа група за изворен фолклор към НЧ “Христо Ботев “ – с. Царева поляна;

2. Китна Тракия – участие на НЧ “Христо Ботев“ – с. Царева поляна, НЧ “Христо Ботев” – с. Стамболово, НЧ “Иван Вазов”- с. Долно Ботево, НЧ ”Развитие “ – с. Силен и НЧ “Светлина“ – с. Тънково;

3. Национални събори за автентичен фолклор “От извора –Труд 2004,2005 и 2006” -  Почетни грамоти за представителната група от НЧ “Христо Ботев” – Стамболово и НЧ “ Христо Ботев “ – Царева поляна;

4. Четвърти национален фолклорен фестивал с международно участие за двугласно пеене и народна песен – Неделино 2005 – НЧ “Съзнание“ – с.Жълти бряг;

5. Трети национален конкурс за изпълнители на тракийски народни песни

”С песните на Стайка Гьокова“ – Карнобат 2005 г. и почетен диплом за отлично представяне на представителна група от НЧ “ Христо Ботев “- с. Стамболово

6. Национален конкурс “С песните на Надежда Хвойнева“ - Левочево 2003/2004 г. -  Второ място за индивидуално участие и трето място за фолклорната група към НЧ “ Христо Ботев “ – с. Стамболово;

Неотменна съставна част от работата на читалищните дейци е културното сътрудничество във и извън пределите на България, основани на дълбоки исторически традиции, общността на езика и духовната близост между народите.

В тази връзка  предстои участие на танцова група от ученици в ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий “ – с. Жълти бряг в Детска среща “ Радостта на Европа “ , която ще се проведе  в Белград, Сърбия и Черна гора.

През месец  май 2006 година  наши дейци-ученици от ОУ “ Христо Ботев “ – с. Долно Ботево взеха участие в Руски фестивал в град София и спечелиха III място.

В настоящият момент читалищните секретари на десетте читалища в общината са редови членове на Съюза на народните читалища в България и представители на XXX юбилеен конгрес на съюза на народните читалища в България,който се проведе на 28.01.2006 г.

През м.септември 2006 г. НЧ “Христо Ботев“ – с. Царева поляна спечели проект “Информационни посредници в селските райони“

С оглед близкото членство на страната ни в Европейския съюз наши представители са поканени да присъстват на Трета национална среща на Читалищната мрежа за развитие. Целта на срещата е да се създаде среда за споделяне на опит и обмен на информация между участниците, както и да изведе общи за читалищата приоритети ,перспективи и възможности за развитието им.