Архив на документи

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово (архив)

Програма за управление на Община Стамболово(2015-2019) (архив)

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Стамболово.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТАМБОЛОВО мандат 2015-2019 (архив)

Наредба за регистриране и стопанисване на кучета в Община Стамболово (отменена с решение №352/18.02.2019г. на ОбС)

Наредба за местните данъци (архив)

Програмата за управление на Община Стамболово(2011-2015)  (архив)

Наредба за местните такси (архив)

Наредба за общинската собственост (архив)

Наредба за отпадъците (архив) 

Наредба за общинския бюджет (архив)

Наредба за регистриране и стопанисване на кучета в Община Стамболово (архив)

Наредба за ползване на пасища и мери общинска собственост (архив)

Наредба No 5 За търговските дружества с общинско участие в капитала (архив)

Програма за околната среда (архив)

Стратегия за развитие на туризма (архив)

Програма за околната среда
Стратегия за развитие на туризма
Общински план за интерграция на българските граждани от ромски произход 2013-2014г. (архив)

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТАМБОЛОВО (архив)

Наредба за местните такси(2013)(Променена на11.11.2013г.)  (архив)

Наредба за местните данъци(2013) (архив)

Наредба No 7 За определянето и администрирането наместните такси и цени на услуги на територията на община(стара форма на наредбата)

Общински план за развитие 2007-2013 

Наредба No 7 За определянето и администрирането наместните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово(2008)

Наредба No 7 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово(2011)

Наредба за определяне размера за местните данъци 2011 

Наредба за местните такси(2013) (работен вариант)

Наредба за местните данъци(2013) (работен вариант)

Общинскатастратегия за развитие на социалните услуги в община Стамболово (2011-2015)