26.06.2014 г.

01.03.2017 г.

 

31.03.2017 г.

На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, обн., ДВ, бр. 27 от 03.04.1973 г., изм. и доп., бр.65 от 21.07.1995 г., доп., бр.55 от 17.06.2003 г., изм. и доп., бр.46 от 12.06.2007 г., бр.34 ог 03.05.2016 г., се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикувания на 01.03.2017 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стамболово.

 

 

 

 

 

 Предложения и препоръки, може да споделяте на следния  е-мейл адрес: kmet_stambolovo@dir.bg

Вашето мнение е  важно за нас!