26.06.2014 г.

01.03.2017 г.

 

31.03.2017 г.

На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, обн., ДВ, бр. 27 от 03.04.1973 г., изм. и доп., бр.65 от 21.07.1995 г., доп., бр.55 от 17.06.2003 г., изм. и доп., бр.46 от 12.06.2007 г., бр.34 ог 03.05.2016 г., се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикувания на 01.03.2017 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стамболово.

 

 

09.06.2017 г.

 

18.10.2017 г.

 

22.11.2017 г.

 

04.12.2017 г.

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА, във връзка със съобщението относно приемане на промени и допълнение в Наредба за общинска собственост на община Стамболово, в обявения 30 дневен срок /04.12.2017 г. -04.01.2018 г/.

 

15.08.2018 г.

 

 

Предложения и препоръки, може да споделяте на следния  е-мейл адрес: kmet_stambolovo@dir.bg

Вашето мнение е  важно за нас!