Туризъм

Туризмът е отрасъл със засилващо се значение за община Стамболово. Регионът разполага с голям потенциал за развитие на туризма, но сравнително малка част от него е използвана.

Благоприятният климат, красивата и чиста природа и уникалната флора и фауна са ключов фактор, обслужващ възможностите за развитие на туризма в община Стамболово. Друга предпоставка е и богатото културно – историческо и археологическо наследство на региона. Районът е богат на археологически паметници на културата от всички епохи. Преобладават тракийските паметници от пред-римската и римската епоха и старобългарските селища и некрополи. В района има прекрасни дадености за развитие на екологичен, селски и ловен туризъм, както и за активен туризъм свързан с практикуването на водни спортове. Общината е особено атрактивна поради рядко срещаното съчетание от планина, мек климат и обилни водни ресурси. Идвайки тук човек се потапя в една съвършено различна от градското му ежедневие атмосфера. Запазената екосреда, девствената природа, богатството на водни ресурси и природни забележителности определят привлекателността на населеното място и потенциална му за развитие на курортно-туристическа дейност.

 Сравнително благоприятното  географско положение на общината играе важна роля за развитието на туризма. Чрез третокласния път Стамболово - Хасково и път Е80, тя се свързва със столицата, с КПП, с Гърция и с Турция, които са потенциални източници на туристическо търсене.

Потенциалът за развитие на разнообразно туристическо предлагане в общината е значителен, предвид концентрацията на природни и културни ресурси.

Поречието на река Арда със своята уникална природа, красотите край яз. Студен кладенец, чистата околна среда и природните дадености, предразполагат за  развитието на селския екотуризъм както и ловно-рибарския туризъм.

Новоизградените до с. Долно Черковище два хотелски комплекса, ремонтирания мотел “Гледка”, семейния хотел в с. Стамболово, туристическа хижа в с. Тънково, почивна база с.Балкан, ловна хижа с.Долно Ботево, вила „Токмакли” ще осигурят леглова база за над 140 човека, при много добри условия.

Скалните ниши в с. Долно Черковище, Тракийското светилище “Аул кая”, тракийската гробница – с. Пчелари и изградената площадка за хранене на лешоядите са добра основа за развитието на туризма в общината.

В общината съществуват възможности за развитие на орнитологичния туризъм, който има вече традиции.

Наличието на многобройни пещери предполага развитието и на пещерен туризъм.

Друга възможност е развитието на ловен туризъм. Обект на лов могат да бъдат дивата свиня, европейската сърна, пернат дивеч и др. Най-чести посетители на района са риболовците по р. Арда. Все още няма изградени рибарници, които да предлагат допълнителни възможности за риболов на желаещите. Красивата природа и възможностите за лов и риболов са предпоставка за развитие на ловен и приключенски туризъм извън земите включени в НАТУРА 2000. Развъждането на дивеч и развитието на ловния туризъм се благоприятства от планинския терен, големия дял на горските територии и добрата леситост на горите.

Община Стамболово обръща внимание и на развитието на зимния туризъм. В близост до туристическа хижа в с. Тънково са изградени ски писти (основна и детска) и ски влек. При недостиг на снежно покритие се предвижда закупуване на машина за производство на сняг.

Наличието на редки и защитени представители на флората и фауната на територията на Община Стамболово обуславя и изграждането на еко-пътеки, които ще допълнят възможностите за развитие на екотуризъм.