Център за обществена подкрепа

Доставчик: Община Стамболово

Адрес: с. Стамболово, община Стамболово, област Хасково

Ръководител: Хафизе Арабаджи

Телефон: 03721/2227, 0887 57 33 57

Електронна поща: [email protected]

 

 

                     Описание на услугата:

                     Център за обществена подкрепа /ЦОП/ е разкрит през месец август 2012 година с Решение на Общински съвет като делегирана държавна дейност.

                     Услугите в Център за обществена подкрепа са почасови.

                     Център за обществена подкрепа се намира в сградата на общинска администрация Стамболово, ет. 4, офис 1 и офис 2.

                      В Център за обществена подкрепа се предоставят комплекс от безплатни социални услуги в общността за подпомагане на деца и семейства в риск, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители.

                     Услугите се предоставят почасово, в специализираната среда на ЦОП и/или мобилно.

 

                    ЦОП Стамболово предоставя следните услуги:   

                   1. Общодостъпни:

                        - Информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения.

                          - Мобилна превантивна общностна работа.

 

                  2. Специализирани:

                            - Информиране и консултиране

                            - Застъпничество и посредничество

                     - Терапия

                     - Обучение за придобиване на умения

 

                 Целеви групи:

                        - Деца от 0 до 18 години в риск, жертви на физическо и емоционално насилие и техните семейства;

                       - Семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция;

                       - Семейства и  деца, които са настанени в специализирана институция или в друго семейство – приемно или при близки и роднини;

                       - Деца с проблеми в поведението и техните семейства;

                       - Деца на възраст от 5 до 16 години, застрашени от отпадане или отпаднали вече от образователната система и техните семейства;

                       - Кандидат – осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период;

                       - Семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето;

                       - Деца, въвлечени в родителски конфликт при развод или раздяла на родителите.

 

            Капацитет:

              Капацитетът на Център за обществена подкрепа е 20 потребители.

              Насочването на децата към ЦОП се извършва от:

               - Дирекция "Социално подпомагане" с направление издадено от ОЗД или със заповед на директора на ДСП при отказ от страна на родителите/законните представители за ползване на услугата;

              -  Общината.

 

              Всяко лице има право да ползва общодостъпните социални услуги без насочване от дирекция "Социално подпомагане" или общината и без предварителна оценка на потребностите.