Център за административно обслужване

Харта на клиента


Електронни административни услуги

 

Заявяването на електронни административни услуги се извършва чрез.

Единен портал за достъп до електронни административни услуги 

на адрес: https://egov.bg/

Всички услуги, предоставяни от Общинска администрация – Стамболово са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ на адрес:

https://egov.bg/wps/portal

Всички формуляри на административни услуги може да видите на  адрес: https://eforms.egov.bg/

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

2. Притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.

3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

 

Ако отговаряте на горните изисквания може да продължите към използването на електронните услуги, предоставяни от Община Стамболово.

 

Заявяване на услугата:

1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.

2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.

3. Отворете формата с Adobe Reader.

4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.

5. Попълнете полетата във формата.

6. След попълване на полето дата, натиснете бутон „Приключи“.

7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.

8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата за сигурно „Електронно връчване“ към Общинска администрация – Стамболово.

Възможни начини за заплащане на административни услуги и получаване на готовия документ:

Заплащане:

  • Чрез Централен виртуален ПОС терминал (ЦВПОС) на адрес:  https://pay.egov.bg/
  • На гише в „Център за административно обслужване“ (ЦАО)  в брой;
  • На гише в „Център за административно обслужване“ с банкова карта - ПОС терминал;
  • По банков път по сметка на Община Стамболово :

Банка: Интернешънъл Асет Банк,

клон Хасково, офис Стамболово

Банкова сметка: IBAN: BG67IABG70978400232000

BIC: IABFBGSF

Такси за административни услуги -       Код за вид плащане - 44 80 07

Такси за технически услуги -                  Код за вид плащане - 44 80 01

 

Заплащането на заявена електронна административна услуга се извършва чрез Портал за електронни плащания;

Получаване на готовия документ:

  • В „Център за административно обслужване“ на граждани и фирми на Община Стамболово;
  • чрез лицензиран пощенски оператор;
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване.