Търгове и конкурси 2018

Община Стамболово уведомява всички търговци, че по реда на чл.27, ал.1 т.1 и т.3 от "Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесини продукти"...

 


 

Открит конкурс

По реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП

Пълния пакет с тръжната документация може да изтеглите от тук  .

Заповед №183 и №184 от 06.07.2018 г. на Кмета на община Стамболово за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс.

  
Открит конкурс

По реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП

Пълния пакет с тръжната документация може да изтеглите от тук  .

Заповед №137 от 17.05.2018 г. на Кмета на община Стамболово за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс.

 


 

Търг

За участие с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен.

Пълния пакет с тръжната документация може да изтеглите от тук  .

Заповед №94 от 09.03.2018 г. на Кмета на община Стамболово за класиране на кандидатите в проведения търг.

Файлове:

Obiavlenie_Naredba_za_usl.pdf Obiavlenie_Naredba_za_usl.pdf - 16.01.2020 12:30

Zapoved N137.pdf Zapoved N137.pdf - 16.01.2020 12:31

Zapoved N94 09_03_2018.pdf Zapoved N94 09_03_2018.pdf - 16.01.2020 12:31

Konkurs_27_04_2018.rar Konkurs_27_04_2018.rar - 16.01.2020 12:31

Turg 15_02_2018.rar Turg 15_02_2018.rar - 16.01.2020 12:31

Otkrit_konkurs_19_06_2018.rar Otkrit_konkurs_19_06_2018.rar - 16.01.2020 12:31

Zapoved N183_184_06_07_2018.pdf Zapoved N183_184_06_07_2018.pdf - 16.01.2020 12:32