Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово

Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС“ за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“ (изм. и доп. ДВ, бр. 26 от 29 март 2019г.), включени в условно обособени обекти: № 2301 и № 2302

Файлове:

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА - 10.07.2023 15:15

договор проект.pdf договор проект.pdf - 17.07.2023 08:37

Документация за участие.pdf Документация за участие.pdf - 17.07.2023 08:37

Заявление за участие.pdf Заявление за участие.pdf - 17.07.2023 08:37

Zapoved_N247_26 _07_2023.pdf Zapoved_N247_26 _07_2023.pdf - 26.07.2023 15:12

Zapoved_N248_26 _07_2023.pdf Zapoved_N248_26 _07_2023.pdf - 26.07.2023 15:12

Protokol_26 _07_2023.pdf Protokol_26 _07_2023.pdf - 26.07.2023 15:12

Протокол на комисия за обект 2302.pdf Протокол на комисия за обект 2302.pdf - 02.08.2023 15:39

Договор ОГТ 2 01 08 2023.pdf Договор ОГТ 2 01 08 2023.pdf - 02.08.2023 15:39

Спесификация добив ОГТ 2.pdf Спесификация добив ОГТ 2.pdf - 02.08.2023 15:39

Протокол на комисия за обект 2301.pdf Протокол на комисия за обект 2301.pdf - 07.08.2023 11:33

Договор ОГТ 3 04 08 2023.pdf Договор ОГТ 3 04 08 2023.pdf - 07.08.2023 11:33

Спесификация добив ОГТ 3.pdf Спесификация добив ОГТ 3.pdf - 07.08.2023 11:33