Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово по реда на чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървени горски продукти" (изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г.), включени в условно обособени в обекти: №2203 и №2204

Файлове:

Заповед за откриване на процедура Заповед за откриване на процедура - 05.07.2022 15:20

ПРОЕКТО-ДОГОВОР ПРОЕКТО-ДОГОВОР - 05.07.2022 15:20

заявление за участие.pdf заявление за участие.pdf - 05.07.2022 15:20

документация за участие.pdf документация за участие.pdf - 05.07.2022 15:20

Zapoved_N197_22_07_2022.pdf Zapoved_N197_22_07_2022.pdf - 25.07.2022 14:51

Zapoved_N198_22_07_2022.pdf Zapoved_N198_22_07_2022.pdf - 25.07.2022 14:51

Protokol_22_07_2022.pdf Protokol_22_07_2022.pdf - 25.07.2022 14:51

Protokol_29_07_2022_obekt2204.pdf Protokol_29_07_2022_obekt2204.pdf - 03.08.2022 13:22

Protokol_29_07_2022_obekt2203.pdf Protokol_29_07_2022_obekt2203.pdf - 03.08.2022 13:22

Dogovor_OGT4_03_08_2022_zzld.pdf Dogovor_OGT4_03_08_2022_zzld.pdf - 16.08.2022 15:59

Dogovor_OGT5_03_08_2022_zzld.pdf Dogovor_OGT5_03_08_2022_zzld.pdf - 16.08.2022 15:59