Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово по реда на чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървени горски продукти" (изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г.), включени в условно обособени в обекти: №2201 и №2202

Файлове:

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА.pdf ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА.pdf - 20.05.2022 09:30

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.pdf ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.pdf - 16.05.2022 13:38

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ.pdf ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ.pdf - 16.05.2022 13:39

ПРОЕКТО-ДОГОВОР.pdf ПРОЕКТО-ДОГОВОР.pdf - 16.05.2022 13:40

Zapoved_N145_03_06_2022.pdf Zapoved_N145_03_06_2022.pdf - 06.06.2022 15:59

Zapoved_N146_03_06_2022.pdf Zapoved_N146_03_06_2022.pdf - 06.06.2022 15:59

Protokol_03_06_2022.pdf Protokol_03_06_2022.pdf - 06.06.2022 15:59

Protokol_klasirane_10_06_2022_obekt2201.pdf Protokol_klasirane_10_06_2022_obekt2201.pdf - 13.06.2022 13:24

Protokol_klasirane_10_06_2022_obekt2202.pdf Protokol_klasirane_10_06_2022_obekt2202.pdf - 13.06.2022 13:24

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЗА ОБЕКТ №2201.pdf ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЗА ОБЕКТ №2201.pdf - 17.06.2022 15:15

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЗА ОБЕКТ №2202.pdf ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЗА ОБЕКТ №2202.pdf - 17.06.2022 15:16

Допълнително споразумение към Договор № ОГТ-2 / 10.06.2022 г. Допълнително споразумение към Договор № ОГТ-2 / 10.06.2022 г. - 30.11.2022 15:08