Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово по реда на чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървени горски продукти" (изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г.), включени в условно обособени в обекти: №2103 и №2104

Файлове:

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА.pdf ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА.pdf - 04.06.2021 13:44

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.pdf ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.pdf - 04.06.2021 13:47

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ.pdf ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ.pdf - 04.06.2021 13:47

ПРОЕКТО-ДОГОВОР.pdf ПРОЕКТО-ДОГОВОР.pdf - 04.06.2021 13:48

zapoved №182.pdf zapoved №182.pdf - 22.06.2021 16:11

zapoved №183.pdf zapoved №183.pdf - 22.06.2021 16:11

Protokol.pdf Protokol.pdf - 22.06.2021 16:11

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЗА ОБЕКТ №2104 ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЗА ОБЕКТ №2104 - 04.08.2021 13:25

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЗА ОБЕКТ №2103 ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЗА ОБЕКТ №2103 - 04.08.2021 13:28