Сайтът е в процес на обновяване!

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово по реда на чл.12, ал.1, т.1 и чл.45, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна  и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 март 2019г.), включени в условно обособени в обекти: №2002 и №2003

Файлове:

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА.pdf ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА.pdf

ДОГОВОР ПРОЕКТ.pdf ДОГОВОР ПРОЕКТ.pdf

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ.pdf ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ.pdf

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.pdf ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.pdf

Протокол за подадени оферти.pdf Протокол за подадени оферти.pdf

protokol1.pdf protokol1.pdf

protokol2.pdf protokol2.pdf