Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово по реда на чл.12, ал.1, т.1 и чл.45, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна  и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 март 2019г.), включени в условно обособени в обекти: №2002 и №2003

Файлове:

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА.pdf ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА.pdf - 05.05.2020 14:39

ДОГОВОР ПРОЕКТ.pdf ДОГОВОР ПРОЕКТ.pdf - 05.05.2020 14:39

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ.pdf ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ.pdf - 05.05.2020 14:39

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.pdf ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.pdf - 05.05.2020 14:39

Протокол за подадени оферти.pdf Протокол за подадени оферти.pdf - 26.05.2020 08:23

protokol1.pdf protokol1.pdf - 10.06.2020 14:46

protokol2.pdf protokol2.pdf - 10.06.2020 14:46