Открит конкурс за възлагане на дейността попълване и отглеждане на култури в горски територии собственост на Община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на дейността попълване и отглеждане на култури в горски територии собственост на Община Стамболово по реда на чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от "наредба за условията и реда за възлагане изпълнението и дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за използването на дървесина и недървесни горски продукти" (изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 март 2019 г.), вклюмени в условно обособен Обект № ЛКМ-1 с отдели: 334-3

 

Файлове:

ЗАПОВЕД НА КМЕТА… ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА "ОТКРИТ КОНКУРС" - 10.03.2020 15:26

Заявление за участие.pdf Заявление за участие.pdf - 10.03.2020 15:26

Документация за участие.pdf Документация за участие.pdf - 10.03.2020 15:26

ПРОЕКТО-ДОГОВОР ПРОЕКТО-ДОГОВОР - 10.03.2020 15:26

Заповед №54 от… Заповед №54 от 10.02.2020 г. за класиране на кандидатите - 10.03.2020 15:30

Протокол към Заповед… Протокол към Заповед №54 - 10.03.2020 15:30