Сайтът е в процес на обновяване!

Открит конкурс за възлагане на дейността попълване и отглеждане на култури в горски територии собственост на Община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на дейността попълване и отглеждане на култури в горски територии собственост на Община Стамболово по реда на чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от "наредба за условията и реда за възлагане изпълнението и дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за използването на дървесина и недървесни горски продукти" (изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 март 2019 г.), вклюмени в условно обособен Обект № ЛКМ-1 с отдели: 334-3

 

Файлове:

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА "ОТКРИТ КОНКУРС"

Заявление за участие.pdf Заявление за участие.pdf

Документация за участие.pdf Документация за участие.pdf

ПРОЕКТО-ДОГОВОР ПРОЕКТО-ДОГОВОР

Заповед №54 от 10.02.2020 г. за класиране на кандидатите Заповед №54 от 10.02.2020 г. за класиране на кандидатите

Протокол към Заповед №54 Протокол към Заповед №54