Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч в горски територии собственост на община Стамболово

Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч  в горски територии собственост на община Стамболово по реда на чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от„Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г.), включени в условно обособен Обект №1

Файлове:

Заповед за откриване… Заповед за откриване на процедура - 31.05.2023 16:33

ПРОЕКТО-ДОГОВОР ПРОЕКТО-ДОГОВОР - 31.05.2023 16:33

Документация за участие Документация за участие - 31.05.2023 16:33

Приложения.zip Приложения.zip - 31.05.2023 16:34

Заповед  №196 за… Заповед №196 за класиране на кандидатите - 16.06.2023 15:20

Протокол от 16… Протокол от 16 06 2023г. - 16.06.2023 15:20

договор ОГТ 1… договор ОГТ 1 28 07 2023.pdf - 28.07.2023 13:52

протокол комисия маркиране.pdf протокол комисия маркиране.pdf - 28.07.2023 13:52

Спесификация маркиране.xlsx Спесификация маркиране.xlsx - 28.07.2023 13:52