Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч от ЛФ 2022 г. в горски територии собственост на Община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч в горски територии собственост на Община Стамболово по реда на чл. 12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г.), включени в условно обособен Обект №1

Файлове:

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА.pdf ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА.pdf - 09.02.2022 13:25

ПРОЕКТО-ДОГОВОР.pdf ПРОЕКТО-ДОГОВОР.pdf - 09.02.2022 13:25

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.pdf ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.pdf - 09.02.2022 13:26

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ.pdf ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ.pdf - 09.02.2022 13:25

Заповед №55 от 25.02.2022г. за класиране на кандидатите Заповед №55 от 25.02.2022г. за класиране на кандидатите - 25.02.2022 14:59

Протокол от 25.02.2022г. Протокол от 25.02.2022г. - 25.02.2022 14:59

Протокол от 15_03_2022.pdf Протокол от 15_03_2022.pdf - 16.03.2022 14:57

Договор-огт1_16_03_2022.pdf Договор-огт1_16_03_2022.pdf - 21.03.2022 14:57