Сайтът е в процес на обновяване!

Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч от ЛФ 2021г. в горски територии собственост на Община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч в горски територии собственост на Община Стамболово по реда на чл. 12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на ръвесина и недървесни горски продукти" (изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г.), включени в условно обособен Обект №1

Файлове:

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ДОГОВОР ПРОЕКТ ДОГОВОР ПРОЕКТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Заповед №40 17 02 2021 за класиране на кандидатите Заповед №40 17 02 2021 за класиране на кандидатите

Протокол към Заповед №40 Протокол към Заповед №40