Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч от ЛФ 2021г. в горски територии собственост на Община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч в горски територии собственост на Община Стамболово по реда на чл. 12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на ръвесина и недървесни горски продукти" (изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г.), включени в условно обособен Обект №1

Файлове:

Договор за възлагане.pdf Договор за възлагане.pdf - 22.03.2021 17:20

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА - 08.02.2021 16:22

ДОГОВОР ПРОЕКТ ДОГОВОР ПРОЕКТ - 08.02.2021 16:22

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ - 08.02.2021 16:22

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ - 08.02.2021 16:22

Заповед №40 17 02 2021 за класиране на кандидатите Заповед №40 17 02 2021 за класиране на кандидатите - 22.02.2021 11:07

Протокол към Заповед №40 Протокол към Заповед №40 - 22.02.2021 11:07

Протокол от 10_03_2021 г_.pdf Протокол от 10_03_2021 г_.pdf - 15.03.2021 09:18