Сайтът е в процес на обновяване!

Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч от ЛФ 2021г. в горски територии собственост на Община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч в горски територии собственост на Община Стамболово по реда на чл. 12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на ръвесина и недървесни горски продукти" (изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г.), включени в условно обособен Обект №1

Файлове:

Договор за възлагане.pdf Договор за възлагане.pdf

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ДОГОВОР ПРОЕКТ ДОГОВОР ПРОЕКТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Заповед №40 17 02 2021 за класиране на кандидатите Заповед №40 17 02 2021 за класиране на кандидатите

Протокол към Заповед №40 Протокол към Заповед №40

Протокол от 10_03_2021 г_.pdf Протокол от 10_03_2021 г_.pdf