Спорт

Съществуващата материално-техническа база в общината дава възможност за успешно развитие на спортовете футбол и лека атлетика. Особено активно се развива през последните години футбола. Има сформирани юношески и детски футболни отбори.

Общината разполага със спортен комплекс в с. Стамболово включващ: затревен терен със система за напояване, трибуни за над 1000 зрители, и съблекалня. Спортните обекти се стопанисват от общината.