Защо и как да регистрираме куче в община Стамболово?

Изображение 2598

ЗАЩО ДА РЕГИСТРИРАМ КУЧЕ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО?

Чрез административната регистрация на домашните кучета ще се оформи база-данни с информация за собственика на всяко куче и ще се осигури възможност за качествен контрол върху грижите към домашния любимец.

Лицата, които не регистрират кучетата си в Общинска администрация в срок до три месеца след придобиването, са в нарушение на законодателството и се наказват с глоба. Съгласно чл. 429 от ЗВМД при липса на регистрация на куче на нарушителя се издава акт на стойност 200 лв.

 

КАК ДА РЕГИСТРИРАМ КУЧЕ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО?

Административната регистрация на кучета се извършва задължително, след като преди това е извършена ветеринарномедицинската такава от държавните ветеринарномедицински органи или от лицензирани ветеринарномедицински специалисти. Горепосочената регистрация се извършва в тримесечен срок от датата на придобиване на животното.

След извършената първоначална регистрация, собствениците на кучета подават годишна декларация за притежаване на куче.

Съответните декларации се подават в Общината по образец, като се заплаща такса*, съгласно разпоредбите на ЗМТД.

Освобождават се от такса собствениците на:

  1. кучета на инвалиди;

  2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

  3. кучета, използвани за опитни цели;

  4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

  5. кастрирани кучета;

  6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

  7. ловджийски кучета;

 

Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за дейности, свързани с намаляването на броя на безстопанствените кучета.

*Дължима такса за Община Стамболово – 10 лв.