Заповед за забрана на къпането, плуването, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с всякаква цел във всички не обезопасени и неохраняеми водни площи

З А П О В Е Д

№ 211

Стамболово, 17.06.2024 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение разпоредбите на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета
с ПМС 82/03.04.2024 г.,
изм. и доп., бр. 47 от 04.06.2024 г., с цел осигуряване безопасността на водните обекти и предотвратяването на инциденти и нещастни случаи,

ЗАБРАНЯВАМ:

 

  1. Къпането, плуването, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с всякаква цел във всички не обезопасени и неохраняеми водни площи - язовири, канали, малки водоеми, реки, басейни и всеки друг вид водохранилища - публична общинска собственост на територията на Община Стамболово.
  2. Къпането и плуването може да се извършва само на охраняеми водни площи на територията на Община Стамболово, обезопасени и оборудвани в съответствие с изискванията на наредба за водно спасителната дейност и обезопасяването на водните площи.
  3. Задължавам собствениците и ползвателите на водни обекти в срок до 21.06.2024 г. да поставят съответните забранителни, предупредителни и информационни знаци по реда на чл. 3 и чл. 4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, след което да упражняват непрекъснат контрол за спазване на забраната за навлизане във водните обекти с цел къпане, плуване и практикуване на водни спортове.
  4. Директорите на учебните и детски заведения да организират и проведат необходимата превантивна и разяснителна работа за безинцидентно къпане и плуване на учениците и децата по време на лятната ваканция.
  5. Юридически и физически лица, извършващи изкопни и строително-монтажни дейности, незабавно да обезопасяват открити канали, изкопни ями, кладенци и други площи, запълнени с вода, чиято дълбочина е по-голяма от 120 см.
  6. Възлагам на кметовете и кметските наместници да осъществяват контрол по изпълнение на заповедта и да ме информират при нейното нарушаване за предприемане на административно-наказателни мерки.

 

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Ибрам Тахир - Зам.-Кмет на Община

Стамболово.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и

изпълнение.

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово