Заповед на кмета на община Стамболово относно задължителна употреба на маски

Заповед на кмета на община Стамболово относно задължителна употреба на маски

 

 

 

 

 

 

 

З А П О В Е Д

№ 114

Стамболово, 13.04.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед №РД-01-197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение с Решение от 13 март 2020г. и във връзка с Решение от 3 април 2020г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб

 

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

 

Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места /в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др./ са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал и др./.

За целите на тази мярка обществени са и местата и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване /в т.ч. всички места, на които се предоставят  обществени услуги/.

 

Заповедта е в сила от 12.04.2020 г. до 26.04.2020г. включително.

 

Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната и общината.

 

Заповедта да се оповести на населението, чрез публикуване в сайта на община Стамболово.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово