Заповед на кмета на община Стамболово относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стамболово до 12.04.2020 г.

З А П О В Е Д

№ 101

Стамболово, 27.03.2020 г.

 

На основание чл.  44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация, чл. 63, ал.4 и ал. 5 от Закона за здравето и във връзка с заповед № РД-01-154/ 26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М  :

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Стамболово до 12.04.2020 г.:

  1. Преустановяват се посещенията в ресторанти, питейни заведения, кафе сладкарници, с изключение на хранителните магазини и аптеки. На ресторанти се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно - хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по- горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно - хигиенните изисквания.
  2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и детска градина „ Звездичка“ с. Стамболово и изнесени бази.
  3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици потребители на комплексните социални услуги предоставяни от „ Център за обществена подкрепа“ с. Стамболово.
  4. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни и културно-развлекателни.
  5. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
  6. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи и профилактичните имунизации.
  7. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.
  8. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено да извършват дейността си, да организират работата си по начин който да не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещения, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м. между лицата.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово