Заповед на кмета на Община Стамболово, относно завърнали се от засегнати страни от коронавирус (COVID-19)

З А П О В Е Д

№ 97

Стамболово, 18.03.2020 г.

 

На основание чл.  44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал.4 и ал. 5 от Закона за здравето и във връзка с заповед № РД-01-130/ 17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М  :

 

  1. Кметовете и кметските наместници на населените места в община Стамболово, своевременно да съобщят в Общинска администрация - Стамболово на Рушен Мехмед- зам. кмет на община Стамболово – телефон за връзка 0879/ 635803, за завърнали се от засегнати страни ( съгласно заповед № РД-01-130/ 17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването) от коронавирус /COVID-19/ и градове в България, които е препоръчително да се изолират в домашни условия /карантина/ за срок от 14 дни и под наблюдение на личния лекар.
  2. В Общинска администрация Стамболово да се води регистър на завърналите се от засегнати страни от коронавирус /COVID-19/.
  1. Кметовете, кметските наместници и здравния медиатор да оказват съдействие на възрастните хора за изписване на рецептурни книжки от личния лекар и получаване на лекарства от аптеката.
  2. Кметовете и кметските наместници на територията на общината да съдействат на служителите на Районно управление гр. Хасково за осъществяване на контрол в случай на постъпила информация от РЗИ гр. Хасково за наложена карантина. В случай на нарушения да се уведомят незабавно служителите на Районно управление гр. Хасково.
  3.  Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.
  4. Да бъдат подготвени брошури с информационен материал, как да предпазим себе си и околните, които да бъдат раздадени по домакинствата.
  5. Настоящата заповед да се публикува на информационното табло и електронната страница на община Стамболово.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово