Заповед №64/ 11.03.2021г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д

№ 64

Стамболово, 11.03.2021 г.

 

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение от Областния оперативен щаб за борба с Covid 19- Хасково

 

Н А Р Е Ж Д А М  :

 

І. Въвеждам следните временни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на община Стамболово, считано от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г. вкл., както следва:

1. Преминаване към ОРЕС за учениците от 5 до 12 клас в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и центровете за специализирана образователна подкрепа на територията на област Хасково.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи.

3. Преустановява се присъствените групови занятия в езиковите, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

5. Всички заведения за хранене и развлечения /ресторанти, питейни заведения, кафе-сладкарници и др./ осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.

6. Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни без да са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител в ресторанти и търговски обекти.

7. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение - търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

8. Кметовете на населени места да създадат организация за предотвратяване струпването на хора на пазарите и тържищата на открито и закрито и задължително носене на маски.

ІІ. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г. на министъра на здравеопазването.

 

ІІІ. Заповедта влиза в сила от 12.03.2021 г.

 

 

Заповедта да се оповести на населението, чрез публикуване в сайта на община Стамболово.

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово