Заповед №425/ 21.12.2021г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д

№ 425

Стамболово, 21.12.2020 г.

 

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-718/ 18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М  :

 

І. Изменям и допълвам Заповед № 397/ 26.11.2020 г., както следва:

1.         Удължавам срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Стамболово, считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.

2.         Създава се т. 1а:

„1а. От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната по т. 1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.".

3.         В т. 2 се създава изречение второ:

„От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната само за провеждането на извънкласни дейности в рамките на училищните паралелки".

4.         Създава се т. 3а:

„ 3а. От 4.01.2021 г. се възобновяват посещенията в  ДГ „ Звездичка“ с. Стамболово и изнесени бази".

5.         В т. 4 се създава изречение второ:

„Забраната не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитието на академичния състав в Република България и други специални закони.".

6.         Точка 7 се изменя така:

„ 7. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.".

7.         Създава се т. 9а:

„ 9а. Изключение от забраната по т. 11 се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване, при използване на 50% от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа".

 

ІІ. Заповедта влиза в сила от 22.12.2020 г.

 

 

Заповедта да се оповести на населението, чрез публикуване в сайта на община Стамболово.

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово