Заповед №396/ 26.11.2020г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д

№ 396

Стамболово, 26.11.2020 г.

 

На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-675/ 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М  :

 

І. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Стамболово, считано от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г., както следва:

 

1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а)         редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1;

б)         недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в)         инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г)         създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност - носене на защитна маска за лице;

д)         осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

 1. Всички работодатели и органи по назначаване осигуряват защитни маски за лице за работници и служители, които изпълняват служебните си задължения на открито при невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
 2. Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.
 3. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
 4. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т. 1 - 4 , прилагат и следните противоепидемични мерки:

а)         организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най- малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б)         осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в)         създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;

г) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

 1. Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.
 2. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, здравни заведения, аптеки, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни и автобусни спирки, търговски обекти, църкви, храмове и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3.
 3. Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3.
 4. Изключение от задължението по т. 7 и 8 се допуска за:

а)         клиентите в местата за хранене и в питейните заведения;

б)         спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност;

в)         участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

г)         децата до 6 годишна възраст.

 1. По смисъла на т. 7 и 8 „обществени" са местата, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване.
 2. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, когато се намират на открити обществени места се прилага за всички лица, които не са от едно семейство/домакинство.
  1. Противоепидемичните мерки по т. I, 1-5 са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния характер.
  2. Лицата по т. II са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.
  3. Тази заповед се прилага за обекти, услуги и дейности, които не са временно преустановени или забранени.
  4. Заповед № 308 от 22.10.2020 г. се отменя.
  5. Заповедта влиза в сила от 27.11.2020 г.

 

Заповедта да се оповести на населението, чрез публикуване в сайта на община Стамболово.

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово    

 

 

 

Приложение № 1 към т. 1, буква „а"

 

 

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19

 

 

 1. Избор на дезинфектант
  1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.
  2. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни" и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена" и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи".
  3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.
  4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по- кратко време на въздействие (до 15 минути).

 

 1. Установяване на критични точки и кратност на обработките
  1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници/клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).
  2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.
  3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.

 

 1. Начини на приложение на дезинфектантите

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.

 1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)
  1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.
  2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.
  3. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя.
 2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):
  1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.
  2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.
  3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.
  4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.
 3. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване указанията на производителя.

4. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.).

 

 

Приложение № 2 към т. 1, буква „в"

 

 

 

Инструкции за правилна хигиена на ръцете

 

 

 1. Ръцете се мият винаги:

а)         когато са видимо замърсени;

б)         след кихане или кашляне;

в)         преди, по време на и след приготвяне на храна;

г)         преди хранене;

д)         след ползване на тоалетна;

е)         след досег с животни или техни изпражнения;

ж)        при непосредствена грижа за болен.

 

 1. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.

 

 1. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).

 

 1. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

 

 

 

Приложение № 3 към т. 7 и 8

 

 

 

Инструкция за правилно носене на лицева маска

 

 

 1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.

 

 1. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.

 

 1. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) й и се избягва докосването на предната й страна.

 

 1. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.

 

 1. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.

 

 1. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:

 

а)         чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или

 

б)         чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°C с препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химио-термодезинфекция).

 

 1. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.

 

 1. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.