Заповед №37/ 15.02.2021г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д

№ 37

Стамболово, 15.02.2021 г.

 

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-98/ 14.02.2021 г. на министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М  :

 

1. Допълвам Заповед № 397/ 26.11.2020 г. г., изм. и доп. със Заповед № 425/21.12.2020 г. и Заповед № 29/ 29.01.2021 г., като създавам т. 1ж:

„1ж. Независимо от графика по т. 1г и при спазване на насоките по т. 1е, от 15.02.2021 г. се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището".

2. Заповедта влиза в сила от 15.02.2021 г.

 

Заповедта да се оповести на населението, чрез публикуване в сайта на община Стамболово.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово