Заповед №299 / 20.10.2020 г. на кмета на община Стамболово

 

З А П О В Е Д

№ 299

Стамболово, 20.10.2020 г.

 

 

Ha основание чл. 44. ал. 1. т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.61, ал.2, чл.63, ал.4 и 11, чл.63 в от Закона за здравето, чл.73 от АПК, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., предложение от Главния държавен здравен инспектор и Решение на Общински кризисен щаб Стамболово

 

Н А Р Е Ж Д А М  :

 

 

І. Въвеждам следните допълнителни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на община Стамболово, считано от 20.10.2020 г. до 30.11.2020 г., както следва:

 

 • преминаване към дистанционна форма на работа на служители, където е приложимо;
 • въвеждане на задължително изискване за носене на защитни маски за лице в офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м между служителите;
 • създаване на организация и контрол за недопускане в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите на повече от 1 човек със защитна маска на лицето на 2,5 км.м. площ с цел недопускане струпване на евентуално асимптомни или болни лица;
 • въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвел график;
 • създаване на организация за осигуряване на дистанция от 1,5 м между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души па една маса в заведенията за хранене;
 • задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискването, напр, пластмасови приспособления за уста;
 • осигуряване на физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. и създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите;
 • задължително носене на защитни маски за лице от лицата на пазари, тържища и други сходни места;
 • намаляване гъстотата на лицата в обществения транспорт, чрез увеличаване броя на използваните транспортни средства;
 • провеждане на организирани масови мероприятия на открито и закрито след предварително съгласуване с Областен кризисен щаб за борба с COVID 19 Хасково;
 • провеждане на спортни мероприятия и състезания с присъствие на публика до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м между зрителите;
 • провеждане на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м между зрителите;
 • задължително носене на защитна маска за лице от публика и посетители при провеждане на културни, спортни и други мероприятия на закрито;
 • въвеждане на засилен контрол в обектите и дейностите, и създаване на организация за изпълнението на противоепидемичните мерки и контрола им.

 

 

Дейностите, които не се преустановяват или забраняват, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповеди № РД-01-548/ 30.09.2020 г. и № РД-01-603/ 13.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.

 

Заповедта да се оповести на населението, чрез публикуване в сайта на община Стамболово.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово