Заповед №29/ 29.01.2021г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д

№ 29

Стамболово, 29.01.2021 г.

 

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-52/ 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М  :

 

І. Изменям и допълвам Заповед № 397/ 26.11.2020 г. и Заповед № 425/ 21.12.2020 г., както следва:

  1. Удължавам срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Стамболово, считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.
  2. Създават се т. 1 г, 1 д и 1 е:

„1 г. От 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се допуска изключение от забраната по т. 1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазването на следния график:

а)         от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

б)         от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

в)         от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.

1д. От 04.02.2021 г. се допуска изключение от забраната по т. 1 и по отношение на присъствените учебни занятия за учениците, обучавани в слети паралелки в класовете на основната степен на образование, ако включват клас по т. 1 г.

1е. Занятията по т. 1 г и 1 д се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.".

  1. Създава се т. 4 а  „Изключение от забраната по т. 4 се допуска и по отношение на провеждането на обучения и изпити за придобиване на правоспособност по професия".
  2. Създават се т. 5 а и 5 б:

„7 а. От 1.02.2021 г. се допускат посещенията в кината, при използване на 30 % от общия им капацитет (места), спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице.

7 б. От 1.02.2021 г. се допуска и провеждането на групови занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, при използване на 30 % от общия капацитет на помещенията, в които се провеждат и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. между участниците.".

  1. Точки 9 и 9 а се изменят така:

„ 9. До 28.02.2021 г. се преустановяват посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, като се допускат доставки или взимане на храна за дома и офиса. Изключение от забраната се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване, при използване на 50% от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа.

9 а. От 1.03.2021 г. се допускат посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано- барове, бар-вариете и нощни барове, при използване на не повече от 50% от капацитета им, отстояние от 1,5 м. между облегалките на столове на две съседни маси и носене на защитни маски за лице от персонала.“.

  1. В т. 15 думите „ Заповед № 396 от 26.11.2020 г.“ се заменят със „Заповед № 28 от 29.01.2021 г.“.
    1. Заповедта влиза в сила от 1.02.2021 г.

 

Заповедта да се оповести на населението, чрез публикуване в сайта на община Стамболово.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово