Заповед №238/ 12.08.2022г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д

 

№ 238

 

Стамболово, 12.08.2022 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацията и Заповед № РД-01-170/ 10.08.2022 г. на директора на РЗИ- Хасково

 

 

О Т М Е Н Я М:

 

 

Своя заповед № 203/ 22.07.2022 г., считано от 11.08.2022 г.

 

 

Заповедта да се оповести на населението, чрез публикуване в сайта на община Стамболово.

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово