Заповед №219/ 07.08.2020г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д

 

№  219

 

Стамболово, 07.09.2020 г.

 

 

Ha основание чл. 44. ал. 1. т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 61, ал.2, чл.63. ал.4 и 11 от Закона за здравето, чл.73 от АПК, и във връзка с връзка с Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. и Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., и предложение от Главния държавен здравен инспектор

 

Н А Р Е Ж Д А М  :

 

 

І. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Стамболово, считано от 5 август 2020 г. до 31 август 2020 г:

 

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а)         присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

б)         присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т. 6 .

2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика до 1 000 души на сектор, при заетост на местата не повече от 50%, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 6.

3. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 6.

4. Културни и развлекателни мероприятия ( концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица, сватби, балове други масови събирания) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч в читалища, училищни салони и зали, частни обекти и други) ), при спазване на физическа дистанция от 1,5 м,, при условията на т. 6.

5. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч сватби, балове, кръщенета, концерти и други празненства), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 6.

6. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01- 446/31.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

 

Заповедта да се оповести на населението, чрез публикуване в сайта на община Стамболово.

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово