Заповед №202/ 22.07.2022г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д

№ 202

Стамболово, 22.07.2022 г.

 

На основание чл. 65, ал.1, т.3 от Закона за защита при бедствия, във връзка със Заповед № ОМП-02-3 от 19.07.2022 г. на областен управител на област Хасково,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Забранявам обработката на пасища след 11,00 часа в периода от 21.07.2022 г. до 15.09.2022 г.

ІІ. Възлагам на кметовете на кметства и кметските наместници в община Стамболово:

  1. При обявен пожароопасен риск от високи температури, силен вятър риск от бързоразвиващи се пожари на територията на община Стамболово, своевременно да информират местното население, земеделски стопани и работници, пастири, пчелари, посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях.
  2. Да заострят вниманието на гражданите при извършването на дейности по почистване на пасища, ливади, горски територии и дворове в населените места.
  3. При възникване на пожар незабавно да уведомят компетентните органи с точен адрес на тел. 112 и при възможност да окажат съдействие за ликвидирането му.
  4. Да засилят контрола в земеделските земи при спазване на изискванията на чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделски земи.
  5. Да информират местното население за задълженията и мерките по защита на горските територии и го оповестяват своевременно. Да създадат организация за участието на населението и създадените по смисъла на Закона за защита при бедствия доброволни формирования при гасенето на пожари в горските територии и земеделските земи.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички кметове на кметства и кметски наместници за сведение и изпълнение. Същата да се разгласи сред населението, като се постави на информационните табла в кметствата и в общината, както и да се публикува на официалния сайт на Община Стамболово.

 

 

АДНАН ЙЪЛДЪЗ

Кмет на Община Стамболово