Заповед №128 / 04.05.2020 г. на кмета на община Стамболово относно противоепидемични мерки на открити обществени места

З А П О В Е Д

 

№ 128

 

Стамболово, 04.05.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед №РД-01-247/ 01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение с Решение от 13 март 2020г. и във връзка с Решение от 3 април 2020г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб

 

 

 

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

 

 

Всички лица, които се намират на открити обществени места /в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки/ са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата.

 

Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната и общината.

 

 

Заповедта да се оповести на населението, чрез публикуване в сайта на община Стамболово.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово