Заповед №118 / 27.04.2020 г. за изменение на Заповед №114 / 13.04.2020 г. на кмета на община Стамболово

З А П О В Е Д

№ 118

Стамболово, 27.04.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед №РД-01-236/ 24.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение с Решение от 13 март 2020г. и във връзка с Решение от 3 април 2020г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб

 

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

 

Изменям Заповед №114/ 13.04.2020 г. думите ,, Заповедта е в сила от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г. включително“ се заменят със ,, Заповедта е в сила до 13.05.2020 г. включително“.

 

 

Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната и общината.

 

 

Заповедта да се оповести на населението, чрез публикуване в сайта на община Стамболово.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово