Уведомление за покана

Уведомяваме лицата в списъка, че в 14 дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи “,Община Стамболово  в сградата на администрацията, ет.1 стая 12 от 08:00 до 16:30 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация. Покана за доброволно изпълнение, Протокол, Акт за прихващане и възстановяване.

В случай, че не се явят  в посочения срок, на основание чл.32 ,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ведно със съобщените ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен .

 

 

№ и дата на

съобщение

Име на задълженото

         лице

Вид на

задължението

Вид на документа

1

1124-1

РПК‘‘СТАМБОЛОВО

ДНИ,ТБО

АУЗ ПО ЧЛ. 107 АЛ.3 ОТ ДОПК

2

 

 

 

 

3