УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

ДО      

МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ДИМЧЕВА

с.Стамболово, общ.Стамболово,обл.Хасково

 

               На основание изискването на чл.26 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и Решение №155 от 31.03.2021г на Общински съвет - Стамболово  Ви  уведомяваме, че  е  изготвен проект за Подробен  Устройствен  План – План  за Регулация (ПУП-ПР)  на  кв.11 с цел да се обособи Урегулиран поземлен имот (УПИ) с конкретно предназначение ''за трафопост'' по КРП на с. Кралево. Проектите  се  намират в Дирекция “УТТООС” етаж ІІІ,стая №131  в Общинска администрация с. Стамболово.

             Вие  като  собственик  на   част  от УПИ XV кв. 11  по  плана  на  с. Кралево  и  като заинтересувано   лице  по  смисъла  на чл.131 от ЗУТ може  да  разгледате  преписката  и  съгласно  чл.128, ал.5 от ЗУТ искания  и  възражения  по  проекта  се  правят  в  14  дневен   срок  от  получаване  на  съобщението.

  

 

Дата:20.05.2021г.

                                

                                                           ДИРЕКЦИЯ  ”УТТООС”

                                                  ОБЩИНА  СТАМБОЛОВО