Удължава се срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г., включително.

З А П О В Е Д

 

№ 112

 

Стамболово, 10.04.2020 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение с Решение от 13 март 2020г. и във връзка с Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб

 

 

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

 

 

Изменям Заповед № 101/ 27.03.2020 г., като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г., включително.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната и общината.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица и институции.

 

 

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово