Становище на РИОСВ по екологична оценка № ХА-3-4/2024 г. за съгласуване на "Изменение на ОУП на община Стамболово за поземлени имоти

Файлове: