Списък на доруснати и недопуснати кандидати за длъжността %Сътрудник социални дейности, община"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„Сътрудник социални дейности, община“  

 

по проект „ Укрепване на общинския капацитет за осигуряване равни възможности и включване на социално уязвимите групи на територията на община Стамболово”

 

 

Въз основа на Протокол №1 от 26.05.2023 г., от проведено заседание на екипа по проекта, назначен със заповед № 112/03.04.2023 г. на кмета на община Стамболово, за провеждане на подбор по допустимост за длъжността „Сътрудник социални дейности, община“ по  проект „ Укрепване на общинския капацитет за осигуряване равни възможности и включване на социално уязвимите групи на територията на община Стамболово”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Договор № BG05SFPR002-2.002-0065-C01,

се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

 

  1. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:
    1. Назифе  Али

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на събеседване на 29.05.2023 г. от 10.00 часа в

зала 20, ет. 2 в сградата на Община Стамболово.

 

  1. Недопуснати до явяване на интервю кандидати : НЯМА

 

Информацията да се публикува на сайта на община Стамболово

 

Гергана Михайлова – Ръководител проект: …п…....

Файлове: