Шесто заседание на Общински съвет - Стамболово на 15.01.2024 г.

        Изх.№ 7/06.02.2024  г.

До Г-н / Г-жа                                                                     

Общински съветник

Кмет/ Зам. кмет

Кмет на кметство

Кметски наместник

Община Стамболово

Област Хасково

 

На основание чл.23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.16

от Правилника за работата на ОбС – Стамболово

 

С В И К В А М

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТАМБОЛОВО

 

на шесто извънредно  заседание  на 15.02.2024 г. /четвъртък/ от 11:00 часа

 

в залата на Общински съвет следния,

П Р О Е К Т О  -  Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

  1. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Проекто-бюджет на община Стамболово, област Хасково за 2024 година.
  2. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
  3. Текущи  и Питания към кмета на община Стамболово.

 

 

ЕРБИЛ ХАЛИМ ………………………….

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-  СТАМБОЛОВО